REGISTRUL URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA
Bd. Nicolae Bălcescu nr.17 A , etaj 5 , sector 1 București, c.p. 010043
Tel: (4)0314255456; (4)0314251383 (director executiv);
(4)0314251382 (contabilitate); 0314255457 (comisie examinare)
E-mail: secretariat@rur.ro, office@rur.ro

Atributii Birou Teritorial
ATRIBUŢIILE BIROURILOR TERITORIALE ALE REGISTRULUI URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA
 
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
 
            Art. 1 (1) Regulamentul referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România se aplică tuturor birourilor teritoriale, înfiinţate pe structura regiunilor de dezvoltare şi personalului cu contract individual de muncă, indiferent de durata acestuia.
            (2) În cadrul instituţiei este interzisă orice discriminare între salariaţi pe criterii politice, de apartenenţă sindicală, convingeri religioase, etnice, de orientare sexuală, stare materială, origine socială sau de oricare altă asemenea natură.
            Art. 2. Unele din atribuţiile Consiliului Superior al Registrului Urbaniştilor din România pot fi delegate birourilor teritoriale, înfiinţate pe structura regiunilor de dezvoltare, începând cu data de 1 aprilie 2009, dar si reprezentantelor teritoriale infiintate in urma sedintei Consiliului Superior din 22 septembrie 2011. 
 
CAPITOLUL II
ATRIBUŢIILE BIROURILOR TERITORIALE
 
Art. 3. Birourile teritoriale si reprezentantele teritoriale reprezintă Registrul Urbaniştilor din România si sunt înfiinţate în conformitate cu prevederile legale, în baza hotărârii Consiliului Superior, cu scopul de a susţine activitatea profesională a specialiştilor cu drept de semnătură, de a colabora cu autoritatile şi de a sprijini activitatea administraţiei publice locale, în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului.
Art. 4. (1) Coordonarea biroului teritorial este asigurată de către un Reprezentant teritorial desemnat de către Consiliul Superior şi angajat în baza unui contract individual de muncă cu timp parţial, iar termenul pentru care este desemnat Reprezentantul teritorial este cel al duratei reprezentarii Consiliului Superior.  
(2) Coordonarea reprezentantelor teritoriale infiintate este asigurata de un coordonator regional desemnat de Consiliul Superior si angajat in baza unui contract individual de munca, cu timp partial.   
Art. 5. În cadrul biroului teritorial îşi desfăşoară activitatea personal angajat în baza unui contract individual de muncă, subordonat direct Reprezentantului teritorial.
Art. 6. Biroul teritorial îndeplineşte, potrivit legislaţiei în vigoare, următoarele atribuţii, în activitatea curentă a Registrului Urbaniştilor din România:
 1. asigură reprezentarea Registrului Urbaniştilor din România în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice judeţene şi locale, cu organizaţiile profesionale (Ordinul Arhitecţilor din România, Uniunea Arhitecţilor din România, Asociaţia Profesională a Urbaniştilor din România, Asociaţia Arhitecţilor Şefi de Judeţe din România, Asociaţia Arhitecţilor Şefi de Municipii din România, etc.) şi alţi factori interesaţi (Inspectoratul de Stat în Construcţii, Comisiile Zonale de Monumente şi Situri Istorice, Agenţia Regională de Protecţie a Mediului, Camerele de Comerţ şi Industrie, serviciile deconcentrate ale autorităţilor publice, autorităţi judecătoreşti, instanţe etc.);
 2. transpune hotărârile Consiliului Superior al Registrului Urbaniştilor din România in regiunile de dezvoltare;
 3. coordonează activitatea Registrului Urbaniştilor din România, potrivit delegării de către Consiliul Superior in regiunile arondate;
 4. coordonează şi sprijină activitatea comisiilor teritoriale profesionale şi de disciplină;
 5. asigură legătura Registrului Urbaniştilor din România cu instituţiile de învăţământ superior, care au în programa curriculară universitară, postuniversitară sau master, module din domenii conexe urbanismului şi amenajării teritoriului, iar studenţii şi masteranzii pot face practică în cadrul biroului teritorial;
 6. coordoneaza participarea specialiştilor cu drept de semnătură înscrişi în  Registrul Urbaniştilor din România la diferite manifestări cultural - ştiintifice şi asigură relaţia cu massmedia, pentru a face cunoscută activitatea specifică.
 7. informează specialiştii cu drept de semnătură referitor la data programării Comisie Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul primăriilor de  municipiu şi consilii judeţene, referitor la simpozioane, conferinţe pe teme/probleme de urbanism şi amenajarea teritoriului etc.
Art. 7. (1) Biroul teritorial informează lunar Consiliul Superior al Registrului Urbaniştilor din România privind prestaţia personalului angajat şi activitatea urbaniştilor.
(2) Reprezentantele teritoriale vor intocmi si transmite lunar Consiliului Superior al Registrului Urbanistilor din Romania rapoarte referitoare la activitatea desfasurata de acestea si de specialistii atestati din teritoriul arondat.
Art. 8. Biroul teritorial are următoarele atribuţii, în dobândirea şi exercitarea dreptului de semnătură:
 1. analizează cererile şi dosarele înregistrate pentru dobândirea dreptului de semnătură, se documentează referitor la activitatea profesională a candidatului şi emite punctul de vedere, prin care propune/respinge motivat acordarea dreptului de semnătură, iar dosarul şi punctul de vedere se înaintează Comisiei de Examinare a Registrului Urbaniştilor din România, în vederea analizării acestuia şi programării interviului pentru dobândirea dreptului de semnătură;
 2. constituie şi gestionează baza de date a specialiştilor atestaţi cu drept de semnătură;
 3. colaborează cu Arhitecţii-şefi precum şi cu structurile de specialitate ale consiliilor judeţene şi ale primăriilor de municipii, oraşe şi comune in realizarea bazei de date de la punctul b);
 4. selecteaza in colaborare cu arhitectii sefi lucrarile reprezentative in vederea realizarii unor expozitii tematice;
 5. ia act şi notifică în baza de date hotărârile Consiliului Superior privind suspendarea şi/sau retragerea dreptului de semnătură;
 6. colaborează la elaborarea procedurilor privind acordarea dreptului de semnătură, pentru capitole sau secţiuni ale documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
 7. colaborează cu Comisia teritorială de disciplină şi propune soluţii pentru rezolvarea unor situaţii conflictuale de natură profesională, prezentate de către specialiştii cu drept de semnătură din zona arondata;
 8. informeaza specialistii cu drept de semnatura despre unele evenimente notabile, expozitii, aparitii ale noilor numere ale Revistei Urbanismul etc.
Art. 9. Biroul teritorial îndeplineşte următoarele atribuţii în domeniul practicii profesiunii de urbanist, potrivit legislaţiei în vigoare:
 1. colaborează cu organizaţiile profesionale şi cu instituţiile publice interesate, la elaborarea Statutului şi Codului deontologic al profesiei de urbanist, al Arhitectului-şef şi la promovarea unor proceduri şi propuneri de acte normative pentru corelarea prevederilor legislaţiei specifice;
 2. se implică în realizarea unor programe academice de formare continuă sau de specializare în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului, pentru creşterea calităţii documentaţiilor;
 3. colaborează cu administraţia publică locală, la constituirea şi desfăşurarea activităţii Comisiilor Tehnice de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului, conform prevederilor legislaţiei specifice;
 4. colaborează cu Comisia teritorială Profesională şi propune participarea unor specialişti cu drept de semnătură, în comisiile de jurizare a concursurilor de arhitectură şi urbanism;
 5. se implica in organizarea cursurilor de formare profesionala continua in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului. (OG 7 art. 38 alin. (4) pct. C);
 6. asigură legătura în teritoriu cu primăriile municipiilor, oraşelor, comunelor, consilii judeţene în ce priveşte transmiterea prevederilor  modificărilor la Legea 350/2001 şi a necesităţii ridicării nivelului profesional în activitatea de urbanism şi amenajarea teritoriului în cadrul direcţiilor/aparatelor de specialitate, cât şi în cadrul analizării calităţii documentaţiilor prin demersul avizării studiilor şi proiectelor de urbanism;
 7. urmăreşte achitarea tarifului pentru exercitarea dreptului de semnătură în teritoriile arondate;
 8. colaborează cu Comisia teritorială profesională la monitorizarea participarii  specialistilor cu drept de semnatura la programele de formare profesionala continua;
 9. asigură participarea specialiştilor la simpozioane, conferinţe, congrese pe teme specifice;
 10. transmite materiale la revista “Urbanismul-serie nouă”, organizează dezbateri, expoziţii tematice şi colaborează la manifestări profesionale, pentru  promovarea profesiei;
 11. desemnează, la solicitarea organizatorilor concursurilor, specialişti în comisiile de atribuire a licitaţiilor publice pentru concursuri, studii si documentatii de urbanism si amenajarea teritoriului. (OG 7 art. 38 alin. (4) pct. i).
 
CAPITOLUL III
CIRCUITUL INFORMAŢIILOR ŞI ORGANIZAREA TIMPULUI DE LUCRU
 
Art. 10. Bazele de date a specialiştilor atestaţi cu drept de semnătură sunt alcătuite la nivelul regiunii de dezvoltare, iar structurarea informaţiilor este coordonată de către secretariatul Registrului Urbaniştilor din România.
Art. 11. Programul de lucru al birourilor teritoriale si al reprezentantelor teritoriale este acelaşi cu  programul de lucru de la sediul central al Registrului Urbaniştilor din România.    
Art. 12. Accesul în unitate în afara programului, pentru îndeplinirea unor sarcini de serviciu, este permis cu aprobarea Reprezentantului teritorial.
 
CAPITOLUL IV
DISPOZIŢII FINALE
 
Art. 13. Prezentul regulament intră in vigoare de la data aprobării în Consiliul Superior al Registrului Urbaniştilor din România.
Art. 14 Secretariatul Registrului Urbaniştilor din România va posta pe site-ul www.rur.ro prezentul regulament.
 
 
 
 
Evenimente


rur

ANUNȚ IMPORTANT
Vă informăm că începând cu data de 22 octombrie 2019 nu se mai pot face încasări în numerar la sediul RUR.
Tarifele se pot achita fie cu ordin de plată, fie la poștă, în contul
RO12TREZ70020F305000XXXX- TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI, C.I.F. 17244352.  


Catre specialistii inscrisi in TABLOUL NATIONAL AL URBANISTILOR:

Avand in vedere faptul ca RUR nu are inca in functie un serviciu de expertiza, va rugam sa ne comunicati, cat mai urgent posibil, la adresa secretariat@rur.ro sau office@rur.ro, cine este de acord sa intocmeasca un punct de vedere, in calitate de specialist, la dosarul unei cauze in instanta, impreuna cu datele d-vs de contact care sa fie transmise instantei de judecata. Totodata, va aducem la cunostinta faptul ca punctul de vedere necesar in cauza, este solicitat persoanei desemnate dintre cei care isi dau acordul, in calitate de specialist, in conformitate cu dispozitiile Art. 330 alin. 3 din CODUL DE PROCEDURA CIVILA, si nu de expert.

10 iunie 2019


INFORMARE DEPUNERE DOSAR STAGIU

Începând cu data de 20 ianuarie 2020 Dosarul de stagiu se va depune doar în format electronic pe platforma PCUe sau la adresa de email: stagiurur@rur.ro.
Pentru informații legate de accesul la platforma PCUe vă recomandăm să consultați „Ghidul de utilizare cetățeni și persoane juridice” la linkul https://edirect.e-guvernare.ro/SitePages/ghiddeutilizare.aspx.

Atenționare!
Orice modificare survenită în timpul perioadei de stagiu profesional (schimbare îndrumător, suspendare etc.) se va anunța la Registrul Urbaniștilor din România, la adresa de email: stagiurur@rur.ro.
Raportul și caietul de activitate care atestă finalizarea stagiului și care vor completa dosarul depus în vederea dobândirii dreptului de semnătură pentru documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism, trebuie să fie în conformitate cu informațiile declarate în dosarul de stagiu.