REGISTRUL URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA
Bd. Nicolae Bălcescu nr.17 A , etaj 5 , sector 1 București, c.p. 010043
Tel: (4)0314255456; (4)0314251383 (director executiv);
(4)0314251382 (contabilitate); 0314255457 (comisie examinare)
E-mail: secretariat@rur.ro, office@rur.ro

Tarife RUR
                                                                  Hotărâre nr.  195 din 14 aprilie 2016
 
Consiliul Superior al Registrului Urbaniştilor din România întrunit în şedinţa din 14 aprilie 2016, 

în baza Art. 7 alin. (4) 9 şi alin. (4) 10 din Regulamentul referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior  nr. 101 din 29 iulie 2010,
 
Hotărăşte:
 
Art.1. (1) Începând cu data de 1 iulie a.c. se aplică tarifele de exercitare a dreptului de semnătură, pe categorii de documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism, aşa cum sunt prezentate în ANEXA nr. 1 la prezenta hotărâre.
 
(2) Tarifele de atestare, examinare, extindere a dreptului de semnătură şi înscriere în Registrul Urbaniştilor din România nu se modifică şi sunt cele prezentate în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 
 
Art. 2 (1) Achitarea tarifului pe categorii de documentaţii se face la data înregistrării documentaţiei la autoritatea administraţiei publice locale care avizează şi aprobă documentaţia după cum urmează:
            -  de către specialistul cu drept de semnătură în calitate de coordonator;
            -  de către fime sau instituţii care angajează cu contract de muncă, pe durată nedeterminată, coordonatorul documentaţiei, pe numele acestuia.
       
         (2) Plata se face cu ordin de plată în contul IBAN RO12TREZ70020F305000XXXX, deschis la TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, C.I.F. 17244352 sau la casieria Registrului Urbaniştilor din România, la cursul BNR leu/euro din data plăţii. Pe documentul de achitare a tarifului privind exercitarea dreptului de semnătură se vor comsemna datele complete de recunoaştere a documentaţiei, precum şi numele coordonatorului.
 
            (3) Documentaţiile de amenajare a teritoriului sau de urbanism, elaborate conform legislaţiei în vigoare, care au avizele şi acordurile prevăzute de lege şi solicitate prin certificatul de urbanism se promovează în vederea aprobării numai dacă au tarifele de exercitare a dreptului de semnătură achitate pentru specialiştii care au elaborat documentaţiile.

ART. 3.  Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale - consiliile judeţene, consiliile locale ale municipiilor, oraşelor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi comunelor, precum şi Ordinului Arhitecţilor din România, Asociaţiei Profesionale a Urbaniştilor din România, Asociaţiei Arhitecţilor Şefi de Judeţe şi Asociaţiei Arhitecţilor-Şefi de Municipii şi va fi publicată pe pagina www.rur.ro.


Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Secretariatul Registrului Urbaniştilor din România.   
 

Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Superior al Registrului Urbaniştilor din România nr. 97 din 22 aprilie 2010.
 

 
Preşedinte,
prof. univ. dr. arh.
Alexandru Sandu 
 
 
ANEXA nr. 1 la Hotărârea  nr. 195 din 14 aprilie 2016
 

 
Nr. crt. Denumire documentaţii şi studii aferente conform Legii 350/2001 Tarif (euro)
A.  DOCUMENTAŢII DE AMENAJAREA TERITORIULUI
 
Plan de amenajare a teritoriului
 
1. Naţional[1]  
·         Studiu de fundamentare aferent secţiunilor PATN 500
2. Zonal regional[2]  
·         Studiu de fundamentare aferent secţiunilor PATZR 500
3. Zonal:
·         interorăşenesc sau intercomunal
·         interorăşenesc sau intercomunal care cuprinde localităţi cu monumente istorice, înscrise în Lista patrimoniului mondial
300
500
4. Judeţean 500
B. DOCUMENTAŢII DE URBANISM
 
B.1. Plan urbanistic general şi regulament local aferent acestuia
 
1. Municipiul Bucureşti 1500
2. Municipiu  
·         rang I (conf. clasificării din Legea 351/2001) 500
·         rang II (conf. clasificării din Legea 351/2001) 300
3. Oraş 150
4. Comună 100
5. Municipii, oraşe şi comune care include staţiuni balneare/turistice declarate sau monumente, ansambluri sau situri înscrise în Lista monumentelor istorice[3] +25
6. Municipii, oraşe şi comune care cuprind monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial[4] +50
B.2. Plan urbanistic zonal şi regulament local aferent acestuia
 
PUZ-uri de complexitate redusă pentru zone funcţionale diverse (rezidenţiale, mixte, de circulaţie, de activităţi, de echipare tehnică, capacităţi pentru energii regenerabile etc.) în intravilan sau extravilan
1. mai mic sau egal cu 0,50 ha 110
2. între 0,50 ha-1,00 ha 165
3. între 1,01 ha-5,00 ha 220
4. între 5,01 ha-20,00 ha 300
5. între 20,01 ha-50,00 ha 400
6. peste 50,00 ha 500
PUZ-uri de complexitate ridicată (zone centrale, zone protejate, zone turistice etc.)[5]
7. Sector al municipiului Bucureşti sau zona centrală a municipiului Bucureşti 750
8. Zona centrală a municipiului în integralitatea sa 500
9. Părţi din zona centrală a municipiului sau zona centrală a oraşului 350
10. Zone protejate sau părţi de zone protejate de orice tip sau zone turistice sau părţi de zone turistice de interes naţional până la 20 ha inclusiv 400
11. Zone protejate sau părţi de zone protejate de orice tip sau zone turistice sau părţi de zone turistice de interes naţional peste 20 ha 500
B.3. Plan urbanistic de detaliu
 
1. Imobile clasate în Lista monumentelor istorice şi cele care se amplasează în zone protejate, inclusiv municipiul Bucureşti 75
2. Alte imobile 60
C. ALTE STRATEGII ŞI PLANURI[6]
 
Alte documentaţii sau părţi de documentaţii prevăzute de Legea 350/2001
1. Strategia de dezvoltare teritorială zonală periurbană/metropolitană 300
2. Strategia de dezvoltare spaţială a localităţii 100
3. Planul de mobilitate urbană zonal periurban/metropolitan 200
4. Planul de mobilitate urbană 100
 
[1] Se elaborează ca proiect de lege de către ministerul de resort, pe bază de studii de fundamentare
[2] Corelat cu prevederile OMDRAP nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism
[3] Tariful corespunzător se calculează prin adăugarea valorii de 25 euro la tarifele aferente poziţiilor 2-4 de la pct. B1.
[4] Tariful corespunzător se calculează prin adăugarea valorii de 50 euro la tarifele aferente poziţiilor 2-4 de la pct. B1.
[5] Indiferent de suprafaţă pentru tipurile de la poziţiile 8-9 de la pct. B2.
[6] Pentru aceste categorii nu vor fi percepute tarife în baza prezentului regulament privind exercitarea dreptului de semnătură; propunerile pot deveni operaţionale prin modificarea regulamentului.

Preşedinte,
prof. univ. dr. arh.
Alexandru Sandu 


 
ANEXA nr. 2 la Hotărârea  nr. 195 din 14 aprilie 2016

 
TARIFE
 
a) tarif de atestare sau de examinare în vederea dobândirii sau a extinderii dreptului de semnătură ...................50 €
b) tarif de înscriere în Registrul Urbaniştilor.........................................................................................................................35 €
e) tarif pentru modificare ştampilă şi certificate în cazul extinderii dreptului de semnătură........................................25 €
 
Preşedinte,
prof. univ. dr. arh.
Alexandru Sandu 
Evenimente


rur

ANUNȚ IMPORTANT
Vă informăm că începând cu data de 22 octombrie 2019 nu se mai pot face încasări în numerar la sediul RUR.
Tarifele se pot achita fie cu ordin de plată, fie la poștă, în contul
RO12TREZ70020F305000XXXX- TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI, C.I.F. 17244352.  


Catre specialistii inscrisi in TABLOUL NATIONAL AL URBANISTILOR:

Avand in vedere faptul ca RUR nu are inca in functie un serviciu de expertiza, va rugam sa ne comunicati, cat mai urgent posibil, la adresa secretariat@rur.ro sau office@rur.ro, cine este de acord sa intocmeasca un punct de vedere, in calitate de specialist, la dosarul unei cauze in instanta, impreuna cu datele d-vs de contact care sa fie transmise instantei de judecata. Totodata, va aducem la cunostinta faptul ca punctul de vedere necesar in cauza, este solicitat persoanei desemnate dintre cei care isi dau acordul, in calitate de specialist, in conformitate cu dispozitiile Art. 330 alin. 3 din CODUL DE PROCEDURA CIVILA, si nu de expert.

10 iunie 2019


INFORMARE DEPUNERE DOSAR STAGIU

Începând cu data de 20 ianuarie 2020 Dosarul de stagiu se va depune doar în format electronic pe platforma PCUe sau la adresa de email: stagiurur@rur.ro.
Pentru informații legate de accesul la platforma PCUe vă recomandăm să consultați „Ghidul de utilizare cetățeni și persoane juridice” la linkul https://edirect.e-guvernare.ro/SitePages/ghiddeutilizare.aspx.

Atenționare!
Orice modificare survenită în timpul perioadei de stagiu profesional (schimbare îndrumător, suspendare etc.) se va anunța la Registrul Urbaniștilor din România, la adresa de email: stagiurur@rur.ro.
Raportul și caietul de activitate care atestă finalizarea stagiului și care vor completa dosarul depus în vederea dobândirii dreptului de semnătură pentru documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism, trebuie să fie în conformitate cu informațiile declarate în dosarul de stagiu.