REGISTRUL URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA
Bd. Nicolae Bălcescu nr.17 A , etaj 5 , sector 1 București, c.p. 010043
Tel: (4)0314255456; (4)0314251383 (director executiv);
(4)0314251382 (contabilitate); 0314255457 (comisie examinare)
E-mail: secretariat@rur.ro, office@rur.ro

Revista URBANISMUL nr.14-15-2013


 

REVISTA URBANISMUL - SERIE NOUĂ
NR. 14-15 / 2013
EDUCAȚIE ÎN URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI

Descarca: Cuprins si Argument (.pdf)
 

CUPRINS / CONTENT / CONTENU

 

EDITORIAL / EDITORIAL / EDITORIAL

Liviu IANĂŞI

Oraşele in schimbare… şi schimbări in educaţia profesioniştilor /Changing cities… and changes in the professionals’ education / Les villes en changement… et des changements dans l’éducation des professionnels

 

REPERE / REFERENCE POINTS / REPÈRES

Cincinat SFINŢESCU

Invăţămantul urbanisticei / Education in Urban Planning / Education en urbanisme

 

EVENIMENTE / EVENTS / ÉVÉNEMENTS

Lorin NICULAE

Citybilitate
 

Matei COCHECI

Conferinţa / Conference / Conférence Creative Factories
 

Matei COCHECI

Planul Urbanistic Zonal Piaţa Romană in dezbatere la Primăria Municipiului Bucureşti / Zonal Urban Plan for Romana Square in Debate at Bucharest City Hall / Plan d’Urbanisme Zonal pour la Place Romana

 

Dorina POJANI

Probleme actuale in invăţămantul de arhitectură şi urbanism /Contemporary Issues in Architecture and Urban Design Education / Problèmes contemporaines de l’éducation en architecture et urbanisme

 

Gabriel PASCARIU

Asociaţia Profesională a Urbaniştilor din Romania, o resuscitare indelung aşteptată! / The Romanian Professional Association of Urban Planners, a Long-Awaited Revival! / L’Association Professionnelle des Urbanistes Roumains, la longuement attendue ressuscitation!

 

Sebastian GUŢĂ

Expoziţia „Urbanismul printre urbanişti”, vernisaj şi prezentare oficială a Asociaţiei Absolvenţilor Urbanişti şi Peisagişti din Romania / “Urban Planning among Urban Planners” / « L’Urbanisme parmi les urbanistes »

 

Recenzii / New Releases / Nouvelles apparitions

Toader POPESCU

Nicolae LASCU, Bulevardele bucureştene pană la Primul Război Mondial / The Avenues of Bucharest before the First World War / Les boulevards de Bucarest avant la Première Guerre Mondiale

 

Alexandra HAJNŠEK

Caiete ARA: Arhitectură. Restaurare. Arheologie / ARA Notebooks: Architecture. Restoration. Archaeology / Les Cahiers ARA: Architecture. Restauration. Archéologie

 

Gheorghe ELKAN

Constantin Jugurică, Bucureştiul cutremurat 1977-1989 / Trembled Bucharest 1977-1989 / Bucharest tremblant 1977-1989

 

Miodrag VUJOŠEVIĆ

International Journal SPATIUM, Serbia / Revista Internaţională SPATIUM / La Revue Internationale SPATIUM

 

Maria MĂNESCU

Ion Al. Davidescu, Noţiuni de urbanism. Curs predat la Şcoala Politehnică Carol al II-lea (1937) / Urban Planning Concepts. Course taught at the Polytechnical School Charles II in 1937 / Notions d’Urbanisme. Cours enseigné dans l’École Polytechnique Charles II en 1937

 

DOSAR / FILE / DOSSIER 40

Trebuie să avem o logică de dezvoltare acum, pentru atunci! / We need today a logic of development for tomorrow! /

Nous avons besoin aujourd’hui d’une logique de developpement pour demain!

Interviu cu Președintele RUR, profesor emerit Alexandru M. Sandu, realizat de Ileana Tureanu / Interview with the President of the Register of Romanian Urban Planners, Professor Emeritus Alexandru M. Sandu, conducted by Ileana Tureanu / Interview avec le Président du Registre des Urbanistes Roumains, le professeur émérite Alexandru M. Sandu réalisé par Ileana Tureanu

 

Klaus R. KUNZMANN

AESOP 2012, Jubileul de Argint / AESOP 2012, the Silver Jubilee / AESOP 2012, le Jubilé d’Argent

Arhitectura peisagistică şi provocarea calităţii vieţii urbane. Interviu cu Simon Bell, preşedinte ECLAS / The challenges of landscape architecture of providing better city life. An interview with Professor Simon Bell, president of ECLAS / Les défis de l’architecture paysagère d’améliorer les conditions de vie (M. Alexandru)

 

Andreea POPA

Abordarea educaţiei de urbanism la nivel european / The European Approach of Education in Urban Planning / L’approche européenne de l’éducation en urbanisme

 

Eric RAIMONDEAU, Bernard LENSEL

Blocarea accesului urbaniştilor diplomaţi la funcţii publice teritoriale. Experienţa franceză / Blocking the Access of Certified Urban Planners to the territorial public functions. The French Experience / Le blocage des diplomés en urbanisme dans la fonction publique territoriale

 

MASA ROTUNDĂ: Oraş şi dezvoltare urbană, teritoriu şi dezvoltare regională, educaţie / City and Urban Development, Territory and Regional Development, Education / Ville et développement urbain, territoire et développement régional, éducation

 

Andreea D. UDREA

Inceputurile invăţămantului superior de urbanism in Romania / The Beginnings of the Higher Education in Urban Planning in Romania / Les débuts de l’enseignement supérieur en urbanisme en Roumanie

 

Oana LUCA

Virgil Ioanid, formator in inginerie urbană / Virgil Ioanid, a Trainer in Urban Engineering / Virgil Ioanid, un formateur en ingénierie urbaine
 

Urbanitatea urbanismului / The Urbanity of Urban Planning / L’urbanité de l’urbanisme.

Interviu cu profesor Petre Derer / Interview with Professor Petre Derer / Interview avec le professeur Petre Derer (G. Pascariu)

 

FACULTATEA DE URBANISM UAUIM

Facultatea de Urbanism in peisajul universitar romanesc şi european / The Faculty of Urban Planning among the Romanian and European Universities / La Faculté d’Urbanisme parmi les universités roumaines et européennes

Interviu cu decanul Facultăţii de Urbanism din Bucureşti, Tiberiu Florescu / Interview with the Dean of the Faculty of Urban Planning in Bucharest, Tiberiu Florescu / Interview avec le Doyen de la Faculté d’Urbanisme de Bucarest, Tiberiu Florescu (M. Mănescu)

 

Angelica STAN

Inteligenţa educaţiei, educaţia inteligenţei / The Intelligence of Education, the Education of Intelligence / L’intelligence de l’éducation, l’éducation de l’intelligence

 

Radu Gabriel PĂTRAŞCU, Loredana MICU

Facultatea de Urbanism, serie nouă / The Faculty of Urban Planning, New Series / La Faculté d’urbanisme, nouvelle série

Un ghid al erorilor in urbanism / A Guide of the Errors in Urban Planning / Un guide des erreurs en urbanisme. Scurt dialog cu profesor Doina Cristea / Brief Dialogue with Professor Doina Cristea / Courte dialogue avec le professeur Doina Cristea (M. Rădulescu)

 

Florin C. MACHEDON

Master de Dezvoltare Urbană Integrată 1999-2011 / Integrated Urban Development Master Programme 1999-2001 / Master de Développement Urbain Integré 1999-2001

 

Gabriel PASCARIU

Master de Amenajarea Teritoriului şi Dezvoltare Regională / Spatial Planning and Regional Development Master Programme / Master d’Aménagement du Territoire et Développement Régional

 

Liviu IANĂŞI

Master de Management urban pentru oraşe competitive / Urban Management for Competitive Cities Master Programme / Master de Gestion Urbaine pour des Villes Compétitives

 

Mihaela Hermina NEGULESCU

Master de Mobilitate urbană / Urban Mobility Master Programme / Master de Mobilité Urbaine

Peisajul, ingredient al mentalului colectiv / Landscape, an Ingredient of the Collective Mentality / Le paysage, un ingrédient du mental collectif. 
Interviu cu profesor Angela Filipeanu / Interview with professor Angela Filipeanu / Interview avec Professeur Angela Filipeanu (A. Stan)

 

Cerasella CRĂCIUN

De la peisaj natural la peisaj antropic şi cultural prin lectura sensibilă a peisajului. O scurtă istorie a invăţămantului de specialitate peisagistic / From the Natural Landscape to the Anthropic and Cultural Landscape through the Sensible Reading of the Landscape. A Brief History of the Higher Education in Landscape Planning / Du paysage naturel au paysage anthropique et culturel par la lecture sensible du paysage. Courte histoire de l’enseignement spécialisé en architecture paysagère

 

Ellen FETZER

Programele intensive Erasmus: Perspectivele periferiei urbane. Studiu de caz: Bucureşti / Erasmus Intensive Programmes: Perspectives for the Urban Periphery: A Case Study from Bucharest / Les Programmes Intensifs Erasmus: les perspective de la périphérie urbaine. Etude de cas: Bucarest

 

Andreea POPA, Mihaela HĂRMĂNESCU

Exerciţiu internaţional de planificare şi intervenţie in peisaj: de la detaliu la teritoriu / International Planning and Landscape Intervention Exercice: from Detail to Territory / Exercice international de planification et d’intervention dans le paysage: du détail au territoire 

 

Sorina-Georgiana RUSU

Porţi deschise spre Facultatea de Urbanism / Open Gates at the Faculty of Urban Planning / Portes ouvertes à la Faculté d’Urbanisme

 

Sebastian GUŢĂ

Asociaţia Absolvenţilor Urbanişti şi Peisagişti din Romania, continuitate spre profesionalism / The Romanian Association of Urban and Landscape Planners Graduates, Continuity to Professionalism / L’Association des Urbanistes et Paysagistes Licenciés de Roumanie, continuité vers professionalisme

 

Matei COCHECI

Clubul Studenţilor Urbanişti, o interfaţă intre studenţi şi practica reală in urbanism şi amenajarea teritoriului / The Urban Planner Students’ Club, an Interface between Students and Real Practice in Urban and Spatial Planning / Le Club des Etudiants Urbanistes, une interface entre les étudiants et la pratique réelle en urbanisme et aménagement du territoire

 

Radu RADOSLAV, Marius Stelian GĂMAN, Ştefana BĂDESCU, Ana Maria BRANEA, Mihai-Ionuţ DANCIU

Metoda “Peer Instruction” aplicată in urbanism la Universitatea Politehnică din Timişoara / The Peer Instruction Method Applied in Urban Planning at the Polytechnical University of Timişoara / La méthode Peer Instruction appliquée en urbanisme à l’Université Polytechnique de Timişoara

 

Lorin NICULAE

Şcoala de vară de arhitectură socială participativă ARHIPERA 2 /Social Participative Architecture Summer School ARHIPERA 2 / L’école d’été d’architecture sociale participative ARHIPERA 2

 

AGORA
 

ENGLISH ABSTRACTS / RESUMÉS EN FRANÇAIS


Evenimente


rur

ANUNȚ IMPORTANT
Vă informăm că începând cu data de 22 octombrie 2019 nu se mai pot face încasări în numerar la sediul RUR.
Tarifele se pot achita fie cu ordin de plată, fie la poștă, în contul
RO12TREZ70020F305000XXXX- TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI, C.I.F. 17244352.  


Catre specialistii inscrisi in TABLOUL NATIONAL AL URBANISTILOR:

Avand in vedere faptul ca RUR nu are inca in functie un serviciu de expertiza, va rugam sa ne comunicati, cat mai urgent posibil, la adresa secretariat@rur.ro sau office@rur.ro, cine este de acord sa intocmeasca un punct de vedere, in calitate de specialist, la dosarul unei cauze in instanta, impreuna cu datele d-vs de contact care sa fie transmise instantei de judecata. Totodata, va aducem la cunostinta faptul ca punctul de vedere necesar in cauza, este solicitat persoanei desemnate dintre cei care isi dau acordul, in calitate de specialist, in conformitate cu dispozitiile Art. 330 alin. 3 din CODUL DE PROCEDURA CIVILA, si nu de expert.

10 iunie 2019


INFORMARE DEPUNERE DOSAR STAGIU

Începând cu data de 20 ianuarie 2020 Dosarul de stagiu se va depune doar în format electronic pe platforma PCUe sau la adresa de email: stagiurur@rur.ro.
Pentru informații legate de accesul la platforma PCUe vă recomandăm să consultați „Ghidul de utilizare cetățeni și persoane juridice” la linkul https://edirect.e-guvernare.ro/SitePages/ghiddeutilizare.aspx.

Atenționare!
Orice modificare survenită în timpul perioadei de stagiu profesional (schimbare îndrumător, suspendare etc.) se va anunța la Registrul Urbaniștilor din România, la adresa de email: stagiurur@rur.ro.
Raportul și caietul de activitate care atestă finalizarea stagiului și care vor completa dosarul depus în vederea dobândirii dreptului de semnătură pentru documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism, trebuie să fie în conformitate cu informațiile declarate în dosarul de stagiu.